Skip to content

Algemene voorwaarden Ritswand B.V.

Artikel 1: Algemeen.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Ritswand BV en afnemer.

 2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Bij tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden en andere taalversies dan wel in geval van uitleg van de inhoud en de strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

Artikel 2: Offertes, totstandkoming en annulering van de overeenkomst.

 1. Aanbiedingen van Ritswand zijn vrijblijvend, ook als deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbod van Ritswand wordt aanvaard, heeft Ritswand het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De overeenkomst komt tot stand nadat Ritswand de aan haar verstrekte opdracht met een orderbevestiging schriftelijk heeft bevestigd. In spoedgevallen, te bepalen door Ritswand, kan Ritswand, in afwijking van artikel 5 lid 2, haar werkzaamheden aanvangen vóórdat de overeenkomst is gesloten.

 2. Afnemer is gerechtigd binnen 48 uur na het verzenden van de opdrachtbevestiging kosteloos met opgave van redenen te annuleren. Na 48 uur is annulering uitsluitend mogelijk na schriftelijke en uitdrukkelijke instemming van Ritswand onder de door Ritswand gestelde voorwaarden, waaronder in ieder geval mede begrepen betaling van door Ritswand gereserveerde uren en vergoeding van door Ritswand gemaakte kosten, met een minimum van 15% van de orderwaarde. Reeds aan afnemer geleverde zaken dienen na annulering onverwijld en onbeschadigd aan Ritswand te worden geretourneerd.

 3. Door Ritswand aan afnemer voor, bij of na de offerte dan wel orderbevestiging ter kennis gebrachte afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties en overige gegevens, al dan niet opgenomen in prospectussen, catalogi, circulaires, advertenties of prijslijsten, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

 4. Indien offertes of orderbevestigingen zijn gebaseerd op door afnemer verstrekte gegevens, tekeningen,

bestekken etc., mag Ritswand van de juistheid van die gegevens uitgaan.

 1. Alle rechten van door of via Ritswand tot stand gekomen offertes, orderbevestigingen, al dan niet daarin opgenomen berekeningen, modellen, (technische en overige) ontwerpen, beschrijvingen, (technische en overige) tekeningen, schetsen, schema’s en andere, al dan niet elektronische, gegevens of verzamelingen van gegevens berusten bij Ritswand.

 2. Door of via Ritswand tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden of gegevens(verzamelingen) als bedoeld in lid 5 van dit artikel blijven onvervreemdbaar eigendom van Ritswand of de ontwerper en mogen niet, in welke vorm ook, aan derden ter inzage worden verstrekt, ter beschikking worden gesteld of op andere wijze, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, geopenbaard worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ritswand.

 3. Bescheiden of gegevens(verzamelingen) als bedoeld in lid 5 van dit artikel, alsmede aan afnemer in gebruik gegeven monsters en prototypes, moeten op eerste verzoek van Ritswand compleet en onbeschadigd worden teruggegeven. Indien geen overeenkomst tot stand komt moeten zij terstond worden teruggegeven.

 4. Indien afnemer handelt in strijd met het in de leden 6 of 7 van dit artikel bepaalde zal hij aan Ritswand, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een direct opeisbare, niet voor korting of verrekening door afnemer vatbare, boete verbeuren van 10% van de verkoopprijs met een minimum van 1.000, onverminderd het recht van Ritswand om naast de hiervoor bedoelde boete aanvullende schadevergoeding te vorderen.

 5. Kortingen als te geven door Ritswand of andere toezeggingen van Ritswand kunnen slechts nadrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen. Ritswand is daaraan slechts gebonden indien de daaraan verbonden voorwaarden zijn nageleefd of in vervulling zijn gegaan, anders vervallen de kortingen en toezeggingen per direct.

Artikel 3: Prijzen en facturering.

 1. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 2. Conform artikel 2, lid 9 met Ritswand overeengekomen kortingen mogen door Ritswand integraal worden verwerkt bij de laatste (deel) factuur.

Artikel 4: Betaling.

 1. Ritswand kan aan afnemer verzoeken zekerheid te stellen voor tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en andere verplichtingen.

 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder het recht op verrekening of opschorting.

 3. Betaling dient te geschieden in euro’s, waarbij eventuele omrekening plaatsvindt naar de koers van de datum waarop de betaling plaatsvindt.

 4. Nalatigheid van afnemer, bijvoorbeeld indien hij weigert zaken af te nemen of indien hij Ritswand niet in de gelegenheid stelt de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, laat zijn betalingsverplichting onverlet.

 5. Indien afnemer op de vervaldag niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle verplichtingen van afnemer jegens Ritswand uit hoofde van alle tussen afnemer en Ritswand gesloten overeenkomsten terstond opeisbaar en is afnemer aansprakelijk voor alle door Ritswand geleden en te lijden schade.

 6. Ingeval van te late betaling is Ritswand gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen over het volledig verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van de maand als een volle maand wordt gerekend.

 7. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, met een minimum van 500,00.

 8. Ritswand is vrij om vorderingen op afnemer over te dragen aan derden en/ of te verpanden.

Artikel 5. Levertermijn

 1. Overeengekomen levertermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering moet Ritswand derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld, onder verlening van een redelijke termijn tot nakoming.

 2. De overeengekomen levertermijn vangt aan op de laatste van de navolgende tijdstippen:

  1. de dag van de totstandkoming van de overeenkomst;

  2. de dag van ontvangst door Ritswand van de door of namens afnemer te verstrekken en voor de uitvoering van de levering noodzakelijke gegevens, zoals tekeningen, instructies, specificaties etc.;

  3. de dag van ontvangst door Ritswand van de overeengekomen (deel-)betaling, indien deze bij de totstandkoming van de overeenkomst dient te worden voldaan.

 3. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan Ritswand te harer keuze dit gedeelte leveren dan wel eerst leveren wanneer de gehele bestelling gereed is.

 4. Indien meer- of extra werk wordt opgedragen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, wordt de levertermijn overeenkomstig verlengd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 5. Blijft afnemer in gebreke af te nemen of stelt hij Ritswand niet in de gelegenheid haar werkzaamheden te verrichten, dan kan Ritswand te harer keuze hetzij de te leveren zaken op (doen) slaan voor rekening en risico van afnemer, waarbij de betreffende zaken worden geacht te zijn geleverd en de eventueel overeengekomen werkzaamheden worden geacht te zijn verricht en opgeleverd, hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel daarvan, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbinden, een en ander onverminderd het recht van Ritswand op schadevergoeding.

Artikel 6: Levering, risico-overgang en vervoer

 1. Mocht enig materiaal, vereist voor de uitvoering van de overeenkomst, niet beschikbaar zijn als gevolg van niet aan Ritswand toe te rekenen omstandigheden, dan heeft Ritswand het recht vervangend materiaal, dat zij voor het doel geschikt acht, te gebruiken.

 2. Ritswand is gerechtigd na het tot stand komen van de overeenkomst zonder overleg met afnemer kleine veranderingen aan te brengen in tekeningen, maten, gewichten en specificaties, die naar haar gerechtvaardigde mening de kwaliteit van de te leveren zaken verbeteren.

 3. Afnemer draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het moment dat de zaken aan hem zijn afgeleverd.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Zolang afnemer niet het volledige bedrag van de vordering met eventuele bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt Ritswand zich de eigendom van de zaken voor.

 2. Ritswand behoudt zich de eigendom van de zaken eveneens voor, voor hetgeen afnemer aan Ritswand verschuldigd is of wordt uit hoofde van eerdere of latere overeenkomsten krachtens welke Ritswand zaken heeft geleverd of zal leveren en/of werkzaamheden heeft verricht.

 3. De eigendom gaat over op afnemer zodra afnemer aan al zijn verplichtingen als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel heeft voldaan.

 4. Zolang de eigendom van door Ritswand geleverde zaken nog niet op afnemer is overgegaan, is afnemer verplicht de zaken, die eigendom zijn van Ritswand, naar behoren tegen brand en diefstal te verzekeren en verzekerd te houden. Afnemer is verplicht Ritswand de polis en bewijzen van betaling van de verzekeringspremie desgevraagd ter inzage te verstrekken.

 5. Afnemer is verplicht Ritswand onverwijld telefonisch mededeling te doen van aanspraken van derden op onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken alsmede van pogingen van derden om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen. Afnemer is voorts verplicht de mededeling als voornoemd onverwijld schriftelijk aan Ritswand te bevestigen.

 6. Afnemer is niet gerechtigd aanspraak te maken op bewaringskosten ter zake van enige door Ritswand aan hem geleverde zaak.

Artikel 8: Doorverkoop, natrekking en zaaksvorming

 1. Zolang de geleverde zaken nog niet volledig zijn betaald blijven de zaken eigendom van Ritswand en is het geheel voor risico van afnemer om de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren dan wel op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Evenmin is afnemer bevoegd geleverde zaken, zolang deze nog eigendom van Ritswand zijn, op een zodanige wijze te gebruiken of behandelen dat deze hun zelfstandigheid verliezen.

 3. Indien afnemer (mede) uit de geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die Ritswand voor zichzelf doet vormen en houdt afnemer deze voor Ritswand, terwijl Ritswand eigenaar van die nieuwe zaak blijft totdat afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Ritswand heeft voldaan.

Artikel 9: Garantie

 1. Ritswand garandeert gedurende vijf jaar vanaf de leveringsdatum de kwaliteit van de door haar geleverde zaken en de daarvoor gebruikte materialen, mits de zaken worden gebruikt op normale wijze en overeenkomstig de voorschriften van de leverancier, alsmede het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. Garanties worden niet verstrekt voor verbruiksartikelen, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen batterijen en lichtbronnen.

De garantieverplichting van Ritswand vervalt indien afnemer zelf wijzigingen in, reparatie en/of vervanging aan het geleverde verricht, afnemer het geleverde voor andere dan normale gebruiksdoeleinden aanwendt en in geval afnemer het geleverde overmatig belast of blootstelt aan extreme omstandigheden.

 1. De kosten van het opsporen en herstellen van gebreken die op grond van dit artikel niet door de garantie van Ritswand worden gedekt, zullen aan afnemer tegen op de dat moment geldende tarieven in rekening gebracht worden.

 2. Indien Ritswand het door (eind) afnemer gedane beroep op de garantie honoreert, is Ritswand uitsluitend gehouden tot vervanging over te gaan. Meer in het bijzonder is Ritswand niet verder aansprakelijk en dus onder meer niet gehouden tot ( terug ) betaling van het aankoopbedrag, schadevergoeding, vergoeding van gemaakte kosten. In verband met de voortdurende technische doorontwikkeling behoudt Ritswand zich het recht voor om het onder de garantie vallende product niet te vervangen door exact hetzelfde product, maar door een product met een vergelijkbare of betere kwaliteit.

 3. Ritswand garandeert dat het de geleverde zaken (zowel complete producten als delen daarvan) te allen tijde zal terugnemen en hergebruiken dan wel recyclen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld is iedere aansprakelijkheid van Ritswand beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Ritswand wordt uitbetaald. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de hiervoor bedoelde verzekering, om wat voor reden dan ook, dan is de aansprakelijkheid van Ritswand beperkt tot 25.000 per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.

 2. Ritswand is niet aansprakelijk voor gebreken en schade aan materialen of onderdelen van derden, niet (aan)geleverd door Ritswand, die door of namens afnemer in, op of aan door Ritswand geleverde zaken zijn of worden aangebracht.

 3. Alle vorderingsrechten van afnemer jegens Ritswand, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop afnemer bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en afnemer de betreffende vorderingen niet binnen die periode van één jaar in rechte aanhangig heeft gemaakt.

Artikel 11: Keuring/Reclamaties Retourprocedure

Afnemer zal de zaken onmiddellijk na levering controleren op zichtbare en eenvoudig te constateren gebreken, voordat hij tot gebruik overgaat. Eenmaal in gebruik genomen zaken worden geacht te beantwoorden aan de overeenkomst, tenzij de zaak een niet op eenvoudige wijze te constateren onzichtbaar gebrek blijkt te hebben.

 1. Retourzendingen aan Ritswand zijn uitsluitend toegestaan met nadrukkelijke toestemming van Ritswand. Demontage en afvoer dienen door Ritswand te worden uitgevoerd. Voor demontage en afvoer zal door Ritswand een vergoeding in rekening worden gebracht die gelijk is aan de oorspronkelijke lever- en montagekosten, tenzij Ritswand aannemelijk kan maken dat relevante factoren (zoals de kosten van manuren, de bereikbaarheid, de kosten van in te huren materieel) zijn gewijzigd.

 2. Reclamaties over facturen van Ritswand moeten bij Ritswand schriftelijk worden ingediend, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen na ontvangst van de verzonden factuur, mede om Ritswand in staat te stellen de gegrondheid en de oorzaak van de reclamatie(s) na te trekken.

 3. Geen reclamatie wordt aanvaard over geleverde zaken die kwalitatief voldoen, maar niet geschikt blijken te zijn voor het, niet aan Ritswand schriftelijk bekendgemaakte, doel waarvoor afnemer ze wenst te gebruiken.

 4. De in lid 2 genoemde retourprocedure geldt ook voor producten van Ritswand die onder de in artikel 9 genoemde garantie vallen, alsmede voor verkeerde bestellingen, overgebleven te veel bestelde producten, en voor defecte producten waarvoor de in artikel 9 genoemde garantieperiode is verstreken.

Artikel 12: Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Ritswand in de nakoming van enige verplichting jegens afnemer niet aan Ritswand kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Ritswand onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Ritswand kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.

 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 voordoet als gevolg waarvan Ritswand niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Ritswand niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

 3. Indien Ritswand door de in het eerste lid bedoelde situatie blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ritswand is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade.

Artikel 13: Ontbinding

 1. Indien afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden voortvloeien, alsmede in geval van opschorting van betaling, stillegging of liquidatie van de zaken van afnemer, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement, of indien de eigendom van het bedrijf van afnemer overgaat en/of de feitelijke bedrijfsleiding in andere handen komt, is Ritswand gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te ontbinden, en het door Ritswand geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen.

 2. Afnemer is aansprakelijk voor alle door Ritswand geleden en te lijden schade als gevolg van de in lid 1 bedoelde opschorting en/of ontbinding.

Artikel 14: Geheimhouding

 1. Ieder der partijen zal de informatie die zij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is dan wel informatie waarvan zij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheimhouden en de nodige maatregelen nemen om te waarborgen dat haar personeel de genoemde informatie geheim zal houden.

 2. De in lid 1 genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  1. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op haar rustende geheimhoudingsplicht;

  2. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat zij al in haar bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;

  3. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken;

  4. informatie die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

 3. Indien afnemer het in het eerste lid bepaalde overtreedt, verbeurt afnemer, ongeacht of de overtreding aan afnemer kan worden toegerekend en zonder gerechtelijke procedure, ten behoeve van Ritswand een onmiddellijk opeisbare boete van 1.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 100 voor elke dag dat die overtreding voortduurt, onverminderd de overige rechten van Ritswand, waaronder haar recht om naast de hiervoor bedoelde boete aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de producten en software van Ritswand alsmede ten aanzien van de door Ritswand verstrekte documenten, zoals adviezen, brochures, foto’s, ontwerpen, tekeningen etc., berusten uitsluitend bij Ritswand, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.

 2. Alle informatie, in de ruimste zin van het woord, waaronder wordt verstaan bedrijfsinformatie die is gericht op specifieke kenmerken van (producten van) Ritswand die worden verstrekt in het kader van een aanbod of een overeenkomst, is strikt vertrouwelijk en mag door afnemer niet aan derden worden verstrekt.

 3. Afnemer zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, octrooirechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

Artikel 16: Geschillen

 1. Op alle met Ritswand gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die voortvloeien uit met Ritswand gesloten overeenkomsten zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam