Algemene voorwaarden Ritswand B.V.

1. Definities / Toepasselijkheid

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Gebruiker: Ritswand BV, KvK nr. 70652899 Klant: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon, die in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst met gebruiker heeft gesloten of wenst te sluiten en tevens hun vertegenwoordigers en gemachtigden alsmede hun rechtsopvolgers. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen gebruiker en klant tot stand komt, alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en bindend op – en maken onlosmakelijk onderdeel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, die betrekking heeft op door gebruiker te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht een (voorafgaande) verwijzing naar eventuele voorwaarden van de klant of naar andere algemene voorwaarden. De voorwaarden van de klant of verwijzing naar derden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door gebruiker zijn aanvaard.

1.5 Indien een bepaling van deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk (ver)nietig(d) is, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de (ver)nietig(d)e overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.

2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van gebruiker.

2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterms 2010 volgens DAP: “Delivered At Place/Geleverd ter Bestemming”. Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, en de aflevering van de producten onmogelijk is gebleken is klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is klant gehouden alle daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. Gebruiker is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van klant bij gebruiker of op welke plaats dan ook op te slaan onverminderd de verplichting van klant het verschuldigde factuurbedrag op de vervaldag te voldoen en overigens onverminderd het gestelde in artikel 8 omtrent eigendomsvoorbehoud. Gebruiker kan er ook voor kiezen de producten door te leveren aan derden, met dien verstande dat klant, los van de ontstane schade en opslagkosten zoals hiervoor genoemd, het verschil in de factuurprijzen voor zijn rekening neemt.

3.2 Goederen gelden als geleverd, zodra gebruiker de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij gebruiker of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.

3.3 Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat gebruiker het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.

3.4 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en is bij benadering. Deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend voor gebruiker.

3.5 Gebruiker heeft te allen tijde het recht om in gedeelten te leveren en elk gedeelte afzonderlijk te factureren. In dergelijke gevallen zal iedere gedeeltelijke levering een aparte overeenkomst inhouden die onder dezelfde voorwaarden is aangegaan als de originele overeenkomst. Klant is niet gerechtigd betaling op te schorten vanwege overschrijding van de levertijd van (een deel van) de producten.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door gebruiker aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.

4.2 De in de aanbiedingen van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in een of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

5. Betaling

5.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door gebruiker in rekening gebrachte bedragen.

5.2 Gebruiker hanteert het volgende betalingsschema : 30% van de overeengekomen hoofdsom bij opdrachtverstrekking; 30% bij aanvang van de overeengekomen (montage/installatie) werkzaamheden; 30% bij halverwege werkzaamheden; 10% bij oplevering.

5.3 Gebruiker heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

5.4 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bankrekening. Gebruiker heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade.

5.5 Gebruiker is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5.6 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Klant is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke handelsrente (zoals bedoeld in artikel 6:119a BW) vermeerderd met een opslag van 2% (twee procent).

5.7 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant verplicht gebruiker de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten – daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure – volledig te vergoeden. De door de koper te vergoeden buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het door koper aan gebruiker opeisbaar verschuldigde bedrag, met een minimum van € 450,– ex. BTW.

5.8 Ieder bedrag dat van klant wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen die gebruiker op klant mocht hebben ten aanzien van welke gebruiker niet een eigendomsvoorbehoud c.q. pandrecht heeft bedongen conform artikel 8. Ieder bedrag dat van klant wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in de artikelen 5.6. en 5.7, en vervolgens op de verschuldigde hoofdsom in volgorde van ouderdom.

5.9 Ingeval van betalingsverzuim zoals genoemd in 5.6 is gebruiker gerechtigd in elk geval zijn prestatieplicht uit hoofde van de overeenkomst ten aanzien waarvan koper tekort schiet op te schorten. Bij uitblijven van betaling is gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

6. Garantie

6.1 Indien door gebruiker aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

6.2 Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal gebruiker de te leveren producten -naar de keuze van gebruiker- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien gebruiker de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan gebruiker.

6.3 Alle eventuele garantieverplichtingen van gebruiker vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van gebruiker wijzigingen in de door gebruiker geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

7. Reclames

7.1 Klant is verplicht de producten onmiddellijk bij aflevering (dat wil zeggen wanneer klant feitelijke macht over de producten zou kunnen uitoefenen) nauwkeurig te controleren of het correcte aantal en of het correcte soort geleverd is volgens de verzenddocumenten. Daarnaast is klant verplicht de producten onmiddellijk bij aflevering nauwkeurig te controleren op zichtbare gebreken en op schade. Eventuele klachten over een door gebruiker geleverd product, dienen terstond door de klant aan gebruiker schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 15 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant gebruiker, binnen 5 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

7.2 Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is gebruiker niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door gebruiker van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door gebruiker zijn gecrediteerd.

7.3 Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft gebruiker het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.

7.4 Klant zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door gebruiker in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking en/of verwerking. Indien klant geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is voor gebruiker, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft klant geen aanspraken ter zake. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan klant geen rechten ontlenen. Een klacht schort de betalingsverplichting van klant niet op.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door gebruiker te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van gebruiker, zolang de klant enige vordering van gebruiker, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

8.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van gebruiker te bewaren.

8.3 De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

8.4 Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens gebruiker tekort schiet of gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal de gebruiker te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de gebruiker. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met gebruiker was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor gebruiker uit de terugneming voortvloeien.

8.5 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal klant onmiddellijk de betreffende beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van gebruiker. Klant draagt er zorg voor en staat ervoor in dat een beslag op de producten onverwijld wordt opgeheven.

8.6 Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt klant zich er jegens gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. Klant is verplicht, na hiertoe door gebruiker schriftelijk te zijn aangemaand, alle medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van 10% van het door koper in totaal aan gebruiker verschuldigde per dag dat klant in gebreke blijft zijn medewerking te verlenen.

9. Ontbinding en beëindiging

9.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, of de betalingstermijn niet nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

9.2 In geval van verzuim van de klant is gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

9.3 Gebruiker is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd of indien een substantiële wijziging van de bedrijfsstructuur van klant plaatsvindt (zoals bedrijfsovername of reorganisatie) of indien stillegging en/of liquidatie van het bedrijf plaastvindt. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Gebruiker zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Ingeval van liquidatie, substantiële wijziging van de bedrijfsstructuur of opheffing van zijn bedrijf is de klant verplicht gebruiker daarvan vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk in kennis te stellen.

10. Overmacht

10.1 Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

10.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van gebruiker of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van gebruiker.

10.3 Indien gebruiker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11. Aansprakelijkheid / Vrijwaring

11.1 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van gebruiker. Gebruiker is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenoemde gevolgschade die klant of een derde mocht lijden ter zake van de uitvoering door gebruiker van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de producten, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

11.2 De totale aansprakelijkheid van gebruiker zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door gebruiker aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

11.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

11.4 Klant vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan gebruiker toerekenbaar is. Indien gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is klant gehouden gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is gebruiker zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van klant.

12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

12.2 Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

12.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam, Nederland. Deze bepaling heeft te gelden als een expliciete forumkeuze ex 25 lid 1 EEX II-Vo.

Weesp, 1 juli 2018